1. Hjem
  2. Udgiv
  3. Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Gældende fra og med d. 28 Oktober 2020

Saxo Publish ejes og drives af Saxo.com A/S, CVR-nr. 29197849 (herefter “Saxo”), Rådhuspladsen 37, 1785 København V, telefon (+45) 38 15 05 10, e-mail info@saxo.com. Disse betingelser og vilkår finder anvendelse på udgivelse af e-bøger, PoD-titler og Kurser via Saxo Publish, e-mail publish@saxo.com.

Ved at tage Saxo Publish’ tjenester i brug accepterer du dine forpligtelser i henhold til nedenstående betingelser og vilkår som en juridisk bindende aftale mellem dig og Saxo Publish.

Parterne

Parterne, der indgår nærværende aftale om betingelser og vilkår i forbindelse med Saxo Publish platformen (benævnt “aftalen”), er brugeren, en udgiver eller anden udbyder af indhold, og Saxo.com A/S, CVR-nr. 29197849, Rådhuspladsen 37, 1785 København V, telefon (+45) 38 15 05 10, e-mail info@saxo.com. Saxo udbyder Saxo Publish platformen til udgivelse, produktion, salg og markedsføring, levering og opfølgning på salg samt levering af relaterede ydelser fra Saxo eller eksterne leverandører i den forbindelse.

Saxo har intet ansvar over for udgiveren eller eksterne leverandører, ifht. aftaler og relationer mellem leverandører og udbydere af tjenester og produkter, til udgiveren gennem Saxo Publish.

Når en udgiver anvender Saxo Publish, sker det med et kommercielt formål. Udgiveren er derfor en erhvervsdrivende, og Saxos levering af Saxo Publish platformen til udgiveren er derfor ikke omfattet af regler om forbrugerbeskyttelse.

Saxo Publish og Saxo Publish’ tjenester må kun anvendes af udgivere, der er fyldt 18 år, og udgiveren skal have en dansk bankkonto.

Indhold

Ved indhold forstås primært ophavsretligt beskyttede værker som tekst til bøger, e-bøger, video, lyd og andet relateret materiale. Ligeledes indlæg, anmeldelser og andet indhold placeret på grupper, kataloger og andet sted på Saxo Publish, som indhold. Dette gælder uanset om ophavsret, varemærkeret, designret eller andre relevante immaterielle rettigheder til indhold tilhører udgiveren, Saxo, eksterne leverandører, kunder eller andre tredjemænd. Og uanset om indholdet produceres som traditionel papirbaseret tryksag, anden publikation (samlet benævnt “Trykte udgivelser”) eller som digital fil i forskellige formater, f.eks. e-bog, lydbog, video eller andet (samlet benævnt “Digitale udgivelser”).


Trykte udgivelser via Saxo Publish

Trykte udgivelser på Saxo Publish indebærer PoD (Print on Demand).

Ved oprettelse af PoD-publikationer fastsætter udgiveren selv den ønskede anbefalede udsalgspris inkl. moms. Publikationen listes så i Bogportalen, og vil dermed kunne blive tilgængelig for alle boghandlere, som har adgang hertil, inkl. Saxo.com. 

Boghandleren bestemmer ultimativt bogens udsalgspris og er dermed ikke kontrolleret af Saxo Publish og er heller ikke forpligtet til at følge den anbefalede udsalgspris. Udsalgsprisen for udgivers publikation vil derved kunne variere hos forskellige boghandlere. Saxo Publish er uden ansvar for fastsættelse af en salgspris.

Ved salg af PoD-titler vil tryk- og håndteringsudgifter blive beregnet på Saxo Publish platformen. Tryk- og håndteringsudgifter fratrækkes når der beregnes royalties, og er dermed altid dækket ved salg af titlen.

Forhandlere køber PoD-titler uden retur via bogportalen. Returret er dermed et mellemværende mellem slutkunde og forhandler.

Saxo.com A/S frasiger sig al ansvar i forbindelse med udgivers upload og udgivelse af trykte udgivelser herunder, men ikke udelukket til trykbarhed, billedkvalitet, sidenummering, metadata og indhold.

Udbetaling 

Udbetalinger fra kontoen i udgiverens favør sker efter opgørelse hver måned. De laves udbetalingskørsler senest d. 2. mandag i hver måned. Der afregnes ikke beløb under 100 kr. (ekskl. moms), medmindre aftalen er ophørt. Bemærk, afregning indebærer det samlede salg for både trykte og digitale udgivelser.

Udbetalinger for salg af trykte udgivelser, PoD-titler, sker som angivet ovenfor, men udbetaling finder først sted, når en ordre er afsluttet og faktureret. Dermed er salgsdato ikke en fast indikation på, hvornår udbetaling finder sted. Forvent udbetalinger af PoD kan blive skubbet 1-2 måneder fra salgsdatoen alt efter format.

Afregning for Saxo Publish’ tjenester og eventuelle aftalte opkrævninger af betalinger til den eksterne leverandør for dennes ydelser og produkter, sker ved udgiverens afgivelse af ordrer eller ved levering. Dette i henhold til betingelserne ved direkte betaling gennem udgiverens oplyste betalingskort eller andet accepteret betalingsmiddel.

Forud for upload og udgivelse af PoD-titler foreslås udgiver dog at følge en guide, der af Saxo Publish er angivet for at møde minimumskravene for en succesfuld udgivelse.

Udgiveren er gjort opmærksom på, at såfremt udgiveren er oprettet som firma/CVR, vil Saxo afregne moms for salg, uanset det salg udgiveren måtte have opnået, således at udbetalingen vil indeholde et momspligtigt beløb. Såfremt udgiveren er oprettet som person/CPR, vil afregningen ske uden moms. Saxo indberetter B-indkomst for udgiveren, såfremt det er relevant.

Digitale udgivelser via Saxo Publish

Priser på udgiverens e-bøger fastsættes gennem de aftaler, der indgås med sådanne andre forhandlere af Saxo eller udgiveren. Prisen på udgiverens indhold kan således være forskellige på f.eks. iBooks og på Saxo uanset udgiverens prissætning gennem Saxo Publish.
Vi viser altid hvilken fortjeneste forfatteren kan forvente i en given salgskanal, og forfatteren bestemmer selv hvilke salgskanaler e-bogen skal sælges igennem.

Saxo er således uden ansvar for prisændringer af udsalgsprisen på en e-bog, men er forpligtet til at udbetale det allerede oplyste beløb til forfatteren.

Udgiveren giver som led i udgivelse af digitalt indhold via Publizon tilladelse til udlån via eReolen. Udgiver får 70% af betalingen fra eReolen ved. et udlån, fratrukket evt,. transaktionsomkostninger og andre afgifter og/eller gebyrer til Publizon. På eReolen udbetales et beløb pr. gang en titel udlånes. Det betyder, at 30% af den til enhver tid gældende betaling fra eReolen, som er aftalt mellem eReolen og Publizon fratrukket evt. transaktionsomkostninger og andre afgifter og/eller gebyrer, tilfalder Saxo.

Afregning for Saxo Publish’ tjenester og eventuelle aftalte opkrævninger af betalinger til den eksterne leverandør for dennes ydelser og produkter, sker ved udgiverens afgivelse af ordrer eller ved levering. Dette i henhold til betingelserne ved kontant betaling gennem udgiverens oplyste betalingskort eller andet accepteret betalingsmiddel.

Udgiveren er gjort opmærksom på, at såfremt udgiveren er oprettet som firma/CVR, vil Saxo afregne moms for salg, uanset det salg udgiveren måtte have opnået, således at udbetalingen vil indeholde et momspligtigt beløb. Såfremt udgiveren er oprettet som person/CPR, vil afregningen ske uden moms. Saxo indberetter B-indkomst for udgiveren, såfremt det er relevant.

Udgivelse og salg

Udgiveren bestemmer, som led i anvendelse af Saxo Publish, hvornår indhold skal gøre tilgængeligt for køb eller andet, for kunder og andre brugere og besøgende på Saxos salgskanaler. Udgiveren kan på et hvilket som helst tidspunkt bringe aftalen til ophør og fjerne indhold fra Saxo Publish. Hvis udgiveren anmoder om at blive slettet, vil det ikke længere være muligt at genskabe det slettede data.

Salg til kunden foregår via Saxos website www.saxo.com eller gennem andre websites og e-handelspladser. Dette kan være via partneraftaler og lignende, som Saxo har eller løbende indgår.

Udgivelse og varighed

En udgivelsespakke inkluderer retten til at publikationen er udgivet i mindst to år fra købsdato. Dette forudsætter, at du overholder øvrige vilkår og betingelser i denne aftale. Derudover tilknyttes et unikt ISBN for bestandigt den konkrete titel og format.

Udgiveren er sikret en varsling på mindst 30 dage hvis der skulle være ændringer til titlens udgivelsesforhold jf. afsnittet om ophør.

Prisen på udgivelsespakken er afhængig af format samt markedsvilkår. Derfor kommunikeres den til enhver tid gældende pris direkte på Saxo Publish platformen.

Saxo Publish værktøjer og tjenester

Saxo Publish stiller en række værktøjer og tjenester til rådighed for udgivere og skabere af indhold, gratis eller mod betaling. Disse værktøjer og tjenester muliggør og understøtter bl.a. skabelse af indhold, produktion, salg, markedsføring, logistik og statistik. De tilbudte Saxo Publish-værktøjer og -tjenester er beskrevet og tilgængelige på www.publish.saxo.com

Platformen bliver driftet af Mijnbesteller (Mybestseller), men al brugerleveret indhold er fortsat under Saxo.com A/S’s rettighed og forpligtelse. Mijnbestseller sørger for drift og vedligeholdelse af udgivelsesplatformen, samt udbetaling og indberetning til SKAT. 
Mijnbestseller kan kontaktes jf. nedenstående oplysninger:

Mijnbestseller Nederland
Deltfsestraat 33
3013 AE Rotterdam
Holland
KvK: 53426312

info@mijnbestseller.nl

Ved køb af ydelser fra eksterne leverandører, betales der direkte til Saxo eller direkte til den eksterne leverandør afhængig af hvilken tjeneste, der er tale om. Betalingen finder sted, når tilbuddet er accepteret af udgiveren, idet øvrige forhold mellem udgiveren og den eksterne leverandør er Saxo uvedkommende. Saxo afregner direkte med den eksterne leverandør en eventuel andel af denne pris, som måtte være aftalt mellem Saxo og den eksterne leverandør.

Brugerregistrering og brugerkonto

For at få adgang til at udgive via Saxo Publish, skal udgiveren registrere sig som bruger med en konto på Saxo Publish’ website samt godkende vores vilkår og betingelser.

Registreringen sker ved angivelse af udgivers e-mailadresse samt ønskede adgangskode. Efter oprettelse skal udgiver udfylde evt virksomhedsnavn, adresse, e-mailadresse samt CVR eller angive personligt navn, adresse, e-mailadresse og CPR-nr. Ved prissættelse af udgivelse er det et krav, at udgiveren udfylder bankinformationer, således af betaling kan finde sted i overensstemmelse med aftalen.

Udgiveren indestår for, at de registrerede oplysninger til enhver tid er korrekte, hvorfor udgiveren skal sørge for løbende at rette oplysningerne, såfremt der f.eks. ændres navn, adresse eller betalingsinformationer. Udgiveren skal registrere en e-mailadresse og et kodeord, som vælges af udgiveren selv. Saxo har ret til at nægte anvendelse af et givent brugernavn, såfremt det strider mod tredjemands varemærke eller andre tredjemænds rettigheder, eller såfremt Saxo helt efter egen vurdering finder brugernavnet upassende. Udgiveren er forpligtet til at holde loginoplysninger hemmelige og således ikke videregiver dem til andre, idet et login kun må anvendes af én person. Der kan ikke tilknyttes flere brugere til en brugerkonto. Udgiveren er alene ansvarlig for anvendelsen af login og hæfter således i videst omfang for al den aktivitet, der foretages på Saxo Publish med dette login. Udgiveren skal sørge for straks at meddele Saxo, såfremt der er viden eller mistanke om, at uvedkommende har fået adgang til kontoen.

I forbindelse med indgåelse af aftalen etableres der på Saxo Publish en brugerkonto, hvor al salg af udgiverens indhold krediteres, og hvor alle udgifter, herunder Saxos salgskommision, debiteres.

Databehandling

Saxo Publish’ website og indhold hostes (opbevaring af digitalt indhold) af enten Saxo selv eller en underleverandør, afhængig af hvad Saxo måtte vælge. Alle data sikkerhedskopieres jævnligt. Uanset om en udgiver har betalt for tjenesten eller ej, vil Saxo forsøge at genskabe en udgivers data, såfremt disse går tabt i forbindelse med drift eller nedbrud. Dette vil ske inden for rimelighedens grænser og under hensyntagen til, hvad der for Saxo giver kommerciel mening. Saxo giver ikke på dette område garantier eller indeståelser af nogen form for genskabelse eller andet vedrørende tabt brugerdata. Udgiveren bør altid lave sin egen sikkerhedskopi af data eller indhold, der benyttes på Saxo, herunder Saxo Publish platformen.

I forbindelse med udgiverens oprettelse som bruger på Saxo Publish, indsamler Saxo en række personoplysninger/selskabsoplysninger om udgiveren, f.eks. navn, adresse og CPR-nummer/CVR-nummer. Oplysninger anvendes til håndtering af udgiverens tilknytning til Saxo i forbindelse med Saxo Publish, herunder til brug for afregning og skat. Saxo anvender også disse oplysninger til brug for salg og markedsføring af udgiverens indhold. Dette er oplysninger om navn, eventuelt billede, eventuelle oplysninger om udgiveren, som udgiveren vælger at oplyse på Saxo Publish, samt oplysninger om udgiveren, der indgår i udgiverens indhold eller i beskrivelsen heraf.

I det omfang Saxo finder det nødvendigt, kan Saxo også videregive sådanne oplysninger til tredjemand, men dog alene med det formål at sælge eller markedsføre udgiverens indhold. Saxo offentliggør ikke udgiverens adresse og CPR-nummer.

Saxo Publish’ behandling af persondata er omfattet og reguleres af Saxos regler om beskyttelse af persondata. Du kan læse mere herom i Saxo.coms persondataretlige betingelser.

Rettigheder til indhold og data

Rettighederne til indhold, som udgives gennem Saxo Publish, tilhører eksklusivt udgiveren. Dette gælder dog ikke, hvis udgiveren deler ophavsretten med andre udgivere, eller hvis udgivelsen indeholder materiale, som tredjemand har rettigheder til. Saxo Publish, herunder Saxo, har ingen rettigheder til udgivelsens indhold, medmindre andet udtrykkeligt fremgår i aftalen og/eller indholdet.

Udgiver giver Saxo en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv ret til at fremstille og sælge eksemplarer af udgiverens indhold gennem Saxos salgskanaler.

Rettighederne til indhold produceret af Saxo i forbindelse med levering af Saxo Publish’ tjenester, f.eks. PR og banner-materiale, tekster og grafik i forbindelse med markedsføringskampagner og nyhedsbreve, tilhører Saxo. Udgiveren modtager en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv, vederlagsfri og overdragelig brugsret til dette indhold, der ophører i alle henseender og relationer, hvis aftalen bringes til ophør.

Rettighederne til data, der indsamles som led i udgiverens, eksterne leverandørers, kunders og andres anvendelse af Saxo Publish, tilhører eksklusivt Saxo. Udgiver har dog til enhver tid under samarbejdet ret til at få adgang til de data, der vedrører udgiverens og dennes kunders anvendelse af Saxo Publish, men alene i det omfang og det format, som Saxo løbende stiller tilsvarende data til rådighed for andre brugere. Udgivers brugsret til at benytte disse data er berettiget til også at benyttes i forbindelse med tjenester, der konkurrerer med Saxo Publish. Saxo er som rettighedsejer af omfattede data, berettiget til at benytte disse data på en hvilken som helst måde, som Saxo ønsker. Saxo forpligter sig dog ikke til at benytte data, der henfører direkte til udgivers identitet eller kunstnernavn eller til specifikke titler på indhold på anden måde eller i anden sammenhæng end i forbindelse med Saxo Publish og dertil relaterede forretningsområder.

Tredjemandsmateriale – rettigheder og ophavsret

Udgiver indestår for, at alt indhold, som udgiver uploader og tilgængeliggøre via Saxo Publish, kan benyttes fuldt ud lovligt og således ikke krænker tredjemands rettigheder. Udgiver er forpligtet til at sikre sig, at indholdet er lovligt. Udgiver indestår ligeledes for, at alt indhold, der uploades, udgives og anvendes via Saxo Publish, er lovligt efter gældende ret.

Udgiver forpligter sig til at holde Saxo skadesløs for ethvert krav fra tredjemand eller offentlig myndighed, der måtte følge af, at udgiver ikke overholder ovennævnte forpligtelser i relation til lovlighed af indhold, og udgiveren er derfor forpligtet til at betale Saxo det tab, som Saxo måtte lide som følge heraf.

Saxo, herunder Saxo Publish, censurerer ikke indholdet på Saxo Publish. Saxo forbeholder sig ret til at fjerne indhold eller forlange indhold fjernet, såfremt indholdet er i strid med aftalens bestemmelser, altså hvis indholdet krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret. Hvis Saxo fjerner indhold, vil udgiveren bliver orienteret herom.

Såfremt Saxo er af den opfattelse, at samarbejder med udgiver i øvrigt ikke er acceptabelt, f.eks. fordi indholdet efter Saxos opfattelse måtte skade Saxo Publish brand, ry eller omdømme, er Saxo henvist til at bringe samarbejdet til ophør efter aftalens bestemmelser herom.

Vilkår for eksterne leverandører

Eksterne leverandører (benævnt leverandøren) anses for at være udgivere på Saxo Publish og er herunder underlagt de generelle vilkår og betingelser deraf. Vilkår for eksterne leverandører skal anses som et tillæg til disse vilkår.
Saxo Publish faciliterer transaktionen mellem bruger og leverandør og udbetaler udbytte til leverandøren i henhold til følgende regler.

Udbetalinger fra kontoen i leverandørens favør sker efter opgørelse hver måned. For servicesalg udbetales der ved 9. bankdag i måneden efter løbende måned. Der afregnes ikke beløb under 100 kr. (ekskl. moms), med mindre aftalen er ophørt. Bemærk, afregning indebærer også det samlede salg for trykte og digitale udgivelser.

Leverandørens provenu aftales som led i oprettelsen og er unik for den enkelte leverandør. Det aftalte provenu vil således også være synlig for leverandør inden et tilbud accepters og kan derfor ikke på et senere tidspunkt anfægtes. Hvis leverandør og kunde bliver enige om en anden aftale end den allerede indgåede, så er det Saxo Publish der skal tage stilling til om den eksisterende aftale kan erstattes af en ny.

Det er en forudsætning, at leverandøren er CVR-registreret.

I en købssituation har leverandøren pligt til at vurdere opgavens omfang inden tilbuddet accepteres. Kundens kontaktoplysninger vil være tilgængelig inden en opgave accepteres. Kan parterne ikke nå til enighed kan leverandøren annullere opgaven.
Efter endt transaktion mellem leverandør og køber anses rettigheder til produktet, og/eller ydelsen for at være overdraget til køber. Det er op til køber at bestemme, om evt. kreditering af ydelsen skal tilfalde leverandøren, og dette bør aftales inden en handel indgås.
I tilfælde af tvister imellem kunde og leverandør forbeholder Saxo Publish sig retten til, at afgøre udfaldet.

Saxo Publish forbeholder sig retten til at varsle ændringer I aftalevilkår med en frist på 30 dage.

Fortrolighed for eksterne leverandører

Udveksling af materiale mellem udgiver og leverandør er indbefattet af en erklæring om fortrolighed.
Materiale, som er stillet leverandør til rådighed i forbindelse med udførslen af bestilt opgave, må under ingen omstændigheder deles med andre af leverandøren.

Ved opgaver, hvor flere leverandører skal arbejde sammen, hvorfor udveksling af materiale anses som nødvendigt, skal en skriftlig erklæring om dette leveres af udgiver til alle involverede parter.

Rettigheder til Saxo Publish platform

Rettigheder, herunder, men ikke udelukket til layout, design, data og underliggende kode til Saxo Publish som platform og markedsplads, tilhører eksklusivt Saxo. Udgiver er således ikke berettiget til at benytte Saxo Publish på anden måde, end hvad der udtrykkeligt er tilladt i henhold til aftalen. Udgiveren må således kun anvende Saxos eller Saxo Publish’ navn, logo eller andet kendetegn, såfremt dette sker på en måde, der er tilladt i henhold til aftalen.

Ophør

Udgiverens og Saxos samarbejde på Saxo Publish kan bringes til ophør af hver af parterne med et skriftligt varsel på 30 dage. Varslet om ophør sker pr. e-mail for så vidt angår opsigelse fra udgiverens side til adressen publish@saxo.com, og for så vidt angår Saxo Publish til den e-mailadresse, som udgiver senest har angivet i forbindelse med registrering og opdatering af brugerinformationerne.

På tidspunktet for ophør lukkes udgivers adgang til Saxo Publish uden yderligere varsel, og saldo på udgivers brugerkonto afregnes. Der afregnes iht. aftalens vilkår.

Alt indhold uploadet af udgiveren til Saxo Publish, men endnu ikke udgivet, slettes fra Saxo Publish. Det er udgiverens eget ansvar at have taget kopi heraf forinden.

Alt indhold, som allerede er udgivet vil blive trukket tilbage for salg, og slettet. Evt. salg i forbindelse som registreres efter sletning vil blive udbetalt til udgiveren i efter beløbet overstiger 100kr, eller en slutopgørelse igangsættes.

Efter endt samarbejde modtager udgiver en ikke-eksklusiv ret til at anvende al indhold produceret af Saxo, jf. punkt om rettigheder til indhold og data. Denne ret gælder også i forbindelse med tjenester og platforme, der konkurrerer med Saxo Publish. Saxo kan efter ophør til ethvert tidspunkt med en varsel på 14 dage opsige denne fortsatte ret for udgiver. Med udgangen af opsigelsesperioden er udgiver forpligtet til at ophøre med enhver anvendelse af indhold og til at sikre, at det slettes fra alle steder, hvor kopier heraf måtte findes.

Såfremt der er indgået anden aftale om, at Saxo leverer ydelser i forbindelse med produktion af indhold, vil ovenstående vilkår blive erstattet og specificeret yderligere i den aftale.

Særlige vilkår for eksterne leverandører i forbindelse med ophør

Leverandøren og Saxos samarbejde på Saxo Publish kan bringes til ophør af hver af parterne med et skriftligt varsel på 30 dage. Varslet om ophør sker pr. e-mail for så vidt angår opsigelse fra leverandørens side til adressen publish@saxo.com, og for så vidt angår Saxo Publish til den e-mailadresse, som udgiver senest har angivet i forbindelse med registrering og opdatering af brugerinformationerne.

På tidspunktet for ophør fjernes leverandørs service(s) fra Saxo Publish, men adgangen til platformen, inkl. salg og udbetalinger vil fortsat være til rådighed i en periode på mindst 6 måneder. Udestående, som endnu ikke er betalt, vil fortsat stå til udbetaling som aftalt.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo giver ingen garantier eller indeståelser for Saxo Publish’ funktionaliteter, duelighed, performance, herunder oppetid, tilgængelighed og svartider.

Under alle omstændigheder skal Saxos eventuelle erstatningsansvar afgøres efter dansk rets almindelige regler herom, idet Saxo dog under ingen omstændigheder, medmindre der er tale om forsætlighed eller grov uagtsomhed fra Saxos side, hæfter for udgivers indirekte tab såsom tab af fortjeneste, tab af data eller lignende. Derudover er ethvert erstatningsansvar, som måtte påhvile Saxo, såvel som udgivers krav på vederlag og/eller godtgørelse efter ophavsretslovens regler maksimeret til et beløb, der i alt svarer til de betalinger fra udgiver, som Saxo måtte have modtaget i en periode på 12 måneder forud for den begivenhed, der udløste et erstatningsansvar eller andet krav.

Om andet

Saxo Publish er berettiget til egenhændigt at ændre disse betingelser og vilkår i henhold til aftalen med et varsel på 30 dage, svarende til varslet for at bringe samarbejde til ophør. Såfremt udgiver ikke inden for dette opsigelsesvarsel skriftligt meddeler, at de nye betingelser og vilkår ikke kan accepteres, vil disse være forpligtende for udgiver og gældende i samarbejdet med samme juridiske bindende virkning som denne aftale.

Al kommunikation mellem parterne kan med bindende og frigørende virkning sendes til den af udgiveren senest angivne e-mailadresse og til publish@saxo.com.

Teksten i aftalen har forrang, hvis der måtte være uoverensstemmelse mellem de rettigheder og forpligtelser for udgiveren og Saxo, som er beskrevet i aftalen og i tekst om samme forhold, som der findes andre steder på Saxo Publish eller andre steder i kommunikation fra Saxo.

Alle tvister og uenigheder, der ikke kan løses ved forhandling, afgøres af de ordinære danske domstole.

Svindel og eventuel misbrug af Saxo Publish platformen vil i yderste konsekvens blive anmeldt til relevante myndigheder, kontoen spærret og eventuelt optjente penge blive tilbageført.

Saxo forbeholder sig ret til at overdrage aftalen til andre selskaber 100% ejet af Saxo.

Klageadgang

Er du utilfreds med behandlingen af din henvendelse til Saxo Publish, enten vejledning eller brug af Saxo Publish platformen og tilhørende tjenester, skal du tage kontakt til os via e-mailadresse publish@saxo.com og telefon (+45) 38 15 05 25)

Saxo Publish er fortsat en dansk virksomhed, men med den hollandske virksomhed Mybestseller som samarbejdspartner. 
Al drift af Saxo Publishs udgivelsesplatform er flyttet til Holland, så dine data håndteres stadig inden for EU lovgivning. Som bruger vil du derfor være i lige så gode hænder som hidtil. Det er vigtigt at understrege, at al kundedata stadig ejes af Saxo.com.

Udgivelsesplatformen

Dette er de generelle vilkår og betingelser fra Mybestseller. Ved uoverenstemmelser mellem Mybestseller og Saxo.com-betingelser tager Saxo’s vilkår og betingelser præcedens.

Artikel 1 – Definitioner

1.1                       Mybestseller – et firma, der faciliterer individers og juridiske enheders udgivelser direkte til læseren.

1.2                       Forfatter – Individ eller juridisk enhed, der udgiver bøger via Mybestseller til personlige og/eller erhvervsmæssige formål.

1.3                       Anmelder – Individ eller juridisk enhed, der anmelder forfatteres manuskripter.

1.4                       Kunde – enhver der besøger Mybestseller (inkl. Forfatter og anmelder).

1.5                       Services – Services udbudt af Mybestseller til kunden.

1.6                       Produkter – Produkter udbudt af Mybestseller (hovedsagligt bøger og e-bøger).

1.7                       Registrering – Udfyldning af en online blanket med navn, e-mail og kodeord for at oprette en konto hos Mybestseller

1.8                       Profil – Personlige oplysning om forfatteren. Det er kun nogle af oplysningerne, der er offentliggøres, så som forfatterens navn og billede.

1.9                       Marketing og salg – en kombination af aktiviteter, der har til formål at forøge forfatterens salg af bøger.

1.10                     Forfatterhjemmeside – En personlig hjemmeside tilbudt af Mybestseller til forfatteren. Bruges til at kommunikere med omverdenen.

1.11                     Affiliate – hjemmeside, der har til formål at promovere og sælge forfatterens bøger.

1.12                     Shop – Mybestsellers webshop

Artikel 2 – Mybestsellers identitet

2.1                       Mybestseller

2.2                       E-mail: info@mybestseller.com

Artikel 3 – Anvendelse

3.1                       Disse generelle betingelser gælder samtlige brugere hos Mybestseller. Yderligere betingelser gør sig gældende for forfattere og anmeldere.

3.2                       Inden en bruger gør brug af produkter og services, vil han/hun blive underrettet om vilkår og betingelser.

3.3                       Forfattere skal erklære sig enig i Vilkår og betingelserne, inden de kan begynde at udgive på Mybestseller.

3.4                       Kunder kan downloade en kopi af de generelle betingelser direkte fra Mybestsellers hjemmeside.

Artikel 4 – Mybestseller Services

4.1                       Generelt – Mybestseller er en online udgiverplatform, der tilbyder forfattere at udgive. Mybestseller støtter forfatterne i udgivelses- og            promoveringsprocessen. Kunder kan købe bøger hos Mybestseller i butikken eller på forfatterens hjemmeside. Bøgerne leveres til den adresse kunden oplyser.

4.2                       Udgiv – For at kunne udgive en bog, skal forfatteren fuldføre seks udgivelsestrin på platformen.

4.3                       Marketing og Salg – Mybestseller tilbyder forfatteren diverse promoveringsmuligheder.

4.4                       Shop – Mybestseller ejer en webshop, hvor samtlige forfatteres bøger sættes til salg. Bøger udgivet til privatbrug vises ikke på webshoppen. Bøgerne leveres til den adresse kunden oplyser.

4.5                       Andre services – Services tilbudt af Mybestseller, som ikke står beskrevet i de generelle betingelser eller er underlagt af disse.

Artikel 5 – Specifikke betingelser for forfatteren

5.1                       Forfatteren skal have en konto hos Mybestseller samt acceptere vilkår og betingelserne.

5.2                       Forfatteren må ikke benytte et racistisk, diskriminerende og fornærmende sprogbrug i nogen af sine udgivelser. Forfatteren afholder sig fra at plagiere indhold til eget brug.

5.3                       Forfatteren må ikke misbruge Mybestseller ved at udgive krækende udgivelser. Mybestseller forbeholder sig retten til at slette bøger og inaktive konti, skulle dette ske.

5.4                       Forfatteren er ansvarlig for udgivelsens indhold. Mybestseller står blot for at facilitere udgivelsen. Skulle der opstå sagsanlæg mod bogen, er det forfatterens fulde ansvar. Forfatteren kan ikke kræve nogen form for kompensation fra Mybestseller. Skulle Mybestseller lide nogen form for økonomisk skade, skal forfatteren godtgøre tabet.

5.5                       Forfatteren kan ikke holde Mybestseller ansvarlig for eventuelle funktionsfejl på services udbudt af Mybestseller. Forfatteren kan ikke sagsøge Mybestseller, skulle eventuelle funktionsfejl opstå.

5.6                       Forfatteren må ikke udgive materiale på Mybestseller uden at have den fulde ophavsret. Skulle forfatteren udgive sådan materiale, vil han/hun skade Mybestseller, og han/hun vil blive holdt ansvarlig.

5.7                       Opdager forfatteren funktionsfejl i de udbudte services, skal han/hun underrette Mybestseller omgående via en online blanket.

5.8                       Forfatteren tillader at Mybestseller bruger hans/hendes bog/bøger og personlige oplysninger til promovering. Mybestseller har rettighed til at benytte sig af sociale medier, pressemeddelelser, fora, blogs samt samarbejde med eksterne partnere.

5.9                       Forfatteren har tilladelse til at referere til Mybestseller, så længe forfatteren ikke skader Mybestseller omdømme eller krænker Mybestseller immaterialle rettigheder.

5.10                     Mybestseller har retten til at deaktivere forfatterens konto og stoppe salg af forfatterens bog/bøger, hvis forfatteren ikke overholder reglerne beskrevet i vilkår og betingelser. Mybestseller kan ikke holdes ansvarlige for potentiel skade.

Artikel 6 – Ophavsret, Udgivelsesret, retten til reproduktion og interlektuelle ejendomsrettigheder

6.1                       I følge loven ligger ophavsretten ved fortatteren.

6.2                       Mybestseller har retten til at reproducere og sælge bøger, så længe forfatteren har en aktiv konto ved Mybestseller.

6.3                       Forfatteren kan forlade Mybestseller til enhver tid. I disse tilfælde beholder forfatteren ophavsretten over udgivelserne og retten til at reproducere. Det er forfatterens ansvar at fjerne udgivelserne fra Mybestseller platformen. Gør forfatteren ikke det, har Mybestseller ret til at fortsætte salget af udgivelserne på forfatterens hjemmeside og på Mybestseller hjemmeside.

6.4                       Mybestseller hjemmesiden og dens indhold er beskytettet af copyright. Kunder har ikke ret til at kopiere indhold fra hjemmesiden og udgive det andet steds, med mindre Mybestseller har givet tilladelse til det.

Artikel 7 – Specifikke betingelser, der gør sig gældende for anmeldere

7.1                       Anmelderen skal have en konto hos Mybestseller samt acceptere vilkår og betingelserne.

7.2                       Anmelderen og forfatteren aftaler nærmere angåede specifikke ønsker til fokusområder og deadlines.

7.3                       Anmelderen skal overholde samtlige regler omkring forfatterens privatliv samt acceptere Mybestsellers vilkår og betingelser. Anmelderen må ikke dele forfatterens manuskript med andre, kopiere det eller bruge det til kommerciele formål uden forfatterens accept.

7.4                       Anmelderen kan ikke kræve royalties på en bog, han/hun har anmeldt.

7.5                       Anmelderen kan ikke kræve ophavsret på udgivelser han/hun har anmeldt.

7.6                       Anmelderen må ikke benytte et racistisk, hadfuldt, diskriminerende eller fornærmende sprog i sin anmeldelser.

7.7                       Mybestseller har ret til at deaktivere anmelderens konto, hvis anmelderen ikke overholder reglerne beskrevet i vilkår og betingelser. Mybestseller kan ikke holdes ansvarlige for potentiel skade.

7.8                       Mybestseller kan ikke holdes ansvarlig for arbejdet udført af en anmelder. Anmelderen kan ikke holde Mybestseller ansvarlig.

7.9                       Anmelderen holdes ansvarlig for enhver form for skade, der kan opstå.

7.10                     Anmelderen betaler en lille procentdel af sin indtjening på en service, der er udbudt af Mybestseller

7.11                     Hele Artikel 7 gør sig gældende for enhver service udbudt af Mybestseller

Artikel 8 – Køb af services og produkter hos Mybestseller

8.1                       Mybestseller vil håndtere ordrebestillinger mod stor diskretion. Mybestseller samarbejder med en bred palette af dygtige partnere inden for design og layout, redaktionel hjælp, print og distribution samt betalingssystemer.

8.2                       Priserne på services og produkter er inkl. moms og eksl. fragt. Fragten vil blive vist i checkout.

8.3                       Der kan forekomme justeringer på priserne på services og produkter.

8.4                       Betalingsmetoder vises på betalingsskærmen. Betaling for alle services og produkter skal ske inden levering.

8.5                       Den viste leveringstid er et estimat. Der kan ikke gøres krav på erstatning, hvis leveringen sker uden for disse estimater.

8.6                       Leveringsadressen oplyses af kunden.

8.7                       Kunden har 14 dages returret på den bestilte vare. Mybestseller værdsætter feedback fra kunden i forbindelse med returneringen af en vare. Dette gør sig ikke gældende for services. Kunden er forpligtet til tjekke varene igennem ved modtagelse. Er kunden utilfreds skal han/hun kontakte Mybestseller kundeservice inden for 14 dage. Efter 14 dage frafalder muligheden for at klage.

8.8                       Mybestseller godtager returneringer, hvis den er sendt inden for 14 dage fra modtagelsesdagen med en kopi af fakturaen og/eller den oprindelige følgeseddel. Enhver bog skal være i samme stand, som den var modtaget i. Kunden betaler for returneringen.

8.9                       I tilfælde af force majeure har Mybestseller ret til suspendere eller slette ordren, uden retslig indblanding. Skulle dette ske, vil du blive skriftligt underrettet af Mybestseller. Du kan ikke gøre krav på kompensation.

8.10                     Er kunden utilfreds med de modtagne produkter eller services, kan han/hun kontakte Mybestseller kundeservice.

Artikel 9 – Ansvar  

9.1                       Mybestseller har opbygget sin hjemmeside med den største integritet. Mybestseller kan ikke holdes ansvarlig for indhold, der er skrevet af kunder. Mybestseller anser det som yderst vigtigt, at hjemmesiden ikke indholder ulovlige og kriminelle oplysninger.

For at oprette en konto ved Mybestseller, skal kunden udfylde specifikke personlige oplysninger. Mybestseller kan ikke holdes ansvarlig for om de personlige oplysninger er udfyld korrekt. Dette ansvar ligger ved kunden.

9.2                       Mybestseller kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt information om Mybestseller, som findes på andre hjemmesider.

9.3                       Mybestseller kan ikke holdes ansvarlig for de direkte eller indirekte skader, der kan forekomme i udgivelsesprocessen hos Mybestseller.

Artikel 10 – Persondatabehandling

10.1                     Mybestseller behandler og opbevarer personlige oplysninger i forbindelse med de udbudte services. Disse oplysninger er opbevaret på lovlig vis.

10.2                     Mybestseller anerkender en fortrolighedserklæring, hvori der står beskrevet, hvordan Mybestseller behandler personlige oplysninger. Fortrolighedserklæringen er integreret i vilkår og betingelserne.

Artikel 11 –  Notice & Take Down (NTD)

11.1                     Mybestseller følger de internationale krav for Notice & Take Down (NTD).

11.2                     Enhver kunde har ret til at indsende en klage angående (formodentlig) ulovlig og/eller kriminel indhold på Mybestsellers hjemmeside med henblik på at få det fjernet.

11.3                     Klagen indsendt af kunden skal være fyldestgørende og indholde følgende: Kundens kontaktoplysninger, en url, så Mybestseller kan finde frem til indholdet, samt en opklarende beskrivelse af probelemet.

11.4                     Mybestseller behandler klagen inden for 14 dage efter modtagelse. Efterfølgende kontaktes kunden. En hurtig skanning af problemet kan resultere i følgede: Mybestseller kontakter forfatteren til indholdet og sammen beslutter de, hvad de skal gøre med indholdet. Efterfølgende kontakter Mybestseller kunden.

11.5                     Mybestseller beder forfatteren kontakte kunden (kunden skal først give tilladelse), så de sammen kan finde frem til en løsning. Mybestseller fungerer som mediator.

11.6                     Mybestseller fjerner indholdet, såfremt det er indlysende at klagen har noget på sig. Efterfølgende kontaktes forfatteren og kunden.

11.7                     Mybestseller foretager sig intet og forklarer dette over for kunden.

11.8                     Annonceringer, der involverer ransagningskendelser vil blive verificeret af Mybestseller.

Artikel 12 – Endelige erklæringer

12.1                     Disse vilkår og betingelser gælder samtlige kunder af de produkter og services udbudt af Mybestseller. Spørgsmål om disse vilkår og betingelser kan sendes til info@mybestseller.com

12.2                     Mybestseller har retten til at ændre vilkår og betingelser til enhver tid. Mybestseller vil altid vise den nyeste version af vilkår og betingelser på hjemmesiden.

Skulle én eller flere artikler (eller underartikler) i vilkår og betingelser være afsluttet eller ophævet, er de resterende artikler stadig gældende.

12.3                     Disse vilkår og betingelser er reguleret, fortolket og håndhævet i overensstemmesle med hollandsk lovgivning. Skulle der opstå konflikter mellem kunde og Mybestseller, skal disse forsøges at løses internt. Er dette ikke muligt, skal det hollandske retssystem overtage det juridiske.      

Relaterede artikler